Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti MyFoodMarket, s.r.o. IČ: 29282721 fakturační adresa: Březina 103, 666 01 Březina zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka 70790 C se sídlem: Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „společnost“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.freshbedynky.cz

1.  Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora identifikované společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ či „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi společností, coby prodávajícím (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou osobou – zákazníkem společnosti, coby kupujícím (dále jen „kupující“), v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále společně jako „smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.freshbedynky.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Předmětem prodeje v Internetovém obchodě je potravinářské zboží vysoké kvality od různých výrobců (dále jen „Zboží“). Zboží je děleno na tyto kategorie:
  • čerstvé potraviny;
  • suché potraviny;
  • hotová jídla;
  • nepotravinářské zboží (především gastronomické potřeby);
  • vína a jiný alkohol;
  • nápoje
 1. Každá položka Zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod.), které jsou uvedeny na obalu výrobku.
 2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít též jen v českém jazyce. Kupující je vázán ustanoveními VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým ztvrzuje své seznámení a svůj souhlas s nimi, přičemž tímto okamžikem současně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Znění VOP může prodávající měnit a/nebo doplňovat. Takovou změnou nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. Kupující má vždy možnost seznámit se s aktuálním zněním VOP před odesláním konkrétní objednávky a uzavřením (nové) kupní smlouvy. V případě nesouhlasu s aktuálním zněním VOP, kupující kupní smlouvu neuzavře.

2. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Kupní smlouva 

 1. Prodávající uzavírá kupní smlouvy na dodávky zboží doručovaného prodávajícím pouze v rámci území České republiky – hlavního města Prahy a jejího okolí. Prodávající je oprávněn podle vlastního uvážení uzavírat kupní smlouvy na dodávky zboží doručovaného prodávajícím pouze v rámci území České republiky – mimo území hlavního města Prahy a okolí, kdy v těchto případech při uzavření kupní smlouvy prodávající zajistí dodání zboží prostřednictvím služby DPD a na náklady kupujícího (viz čl. 7. VOP týkající se Dodání zboží).
 2. Prodávající bezprostředně po obdržení objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce kupujícího.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a to formou zmiňovanou v předešlém bodě 2.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše /předpokládané/ kupní ceny, nákladů na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky. Učiní-li prodávající takový požadavek a kupující svou objednávku nepotvrdí, popř. na takový požadavek prodávajícího nebude reagovat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se v důsledku použití internetového obchodu prodávajícího nijak neliší od základní sazby.

3.1 Odstoupení od smlouvy a sankce

 1. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na charakter potravinového zboží, které se rychle kazí, není kupující podle ust. § 1837 písm. e) OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku VOP či o jiný případ, kdy nelze dle OZ od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních VOP.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající není povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Smluvní strany si sjednávají, pro případ porušení povinnosti kupujícího poskytnout prodávajícímu součinnost při převzetí zboží, následující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v každém jednotlivém případě neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží kupujícím od prodávajícího a/nebo jím pověřeného dopravce v době ujednané podle kupní smlouvy smluvní pokutu ve výši odpovídající výsledné ceně tohoto zboží včetně dodacích nákladů a balného. Stejně tak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu za neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží kupujícím v případě dílčí dodávky zboží v době ujednané podle kupní smlouvy s opakovaným plněním ve výši odpovídající ceně zboží z konkrétní dílčí dodávky včetně dodacích nákladů a balného. Smluvní pokuta a její výše je ujednána s ohledem na garanci prodávajícího za čerstvost potravinového zboží a s tím spojenou nemožnost dodání zboží, které se z důvodu na straně kupujícího nepodařilo doručit, jinému zákazníkovi.
 6. Úhradou příslušné smluvní pokuty není vyloučena možnost opětovného vzniku nároku prodávajícího na smluvní pokutu za porušení téže povinnosti v budoucnu. Úhradou příslušné smluvní pokuty rovněž není dotčen nárok na náhradu škody.
 7. Smluvní pokutu a/nebo nárok na úhradu škody vzniklé prodávajícímu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Objednávka zboží

 1. Prodávající nabízí ve svém internetovém obchodě k zakoupení zboží v podobě ovoce, zeleniny a jiných čerstvých potravin a potravinového zboží, jakož i další zboží, kdy nabízený sortiment zboží je prodávající oprávněn obměňovat dle svého vlastního uvážení, sezónní nabídky, možností jeho dodavatelů, atp. (dále jen „zboží“).
 2. Objednání a zakoupení zboží v podobě alkoholických nápojů je umožněno výhradně kupujícím starším 18 let.
 3. Internetový obchod prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého druhu zboží za množstevní jednotku. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále „DPH“), jelikož prodávající je plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.
 4. Internetový obchod prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením (viz zálohové bedýnky) a dodáním zboží, které prodávající určuje vždy s ohledem na velikost objednávky, celkovou kupní cenu a místo dodání zboží. Kupující se dozví informace o konkrétních nákladech spojených s balením a dodáním jím objednávaného zboží v tzv. rekapitulaci objednávky, tedy ještě před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující po přihlášení do svého uživatelského účtu objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě prodávajícího)
  2. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, údaje o požadovaném způsobu a času doručení objednávaného zboží (čas doručení se v případě dovozu zboží na adresu určenou kupujícím sjednává v rámci prodávajícím nabízených časových intervalů)
  3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před odesláním objednávky prodávajícímu, tj. před dokončením objednávky, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé na straně kupujícího při zadávání údajů do objednávky, zjistit cenu objednávky a dílčí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na požadavek „dokončit“, a to až po odsouhlasení VOP.

4.1 Cena zboží 

  1. U prodávajícím nabízeného zboží je vždy uvedena jeho cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství zboží (kg, g, litr, svazek, ks). V rekapitulaci objednávky u položek na váhu vidí kupující jen předpokládanou cenu, která se může měnit v závislosti na váze konkrétního dodaného zboží, které je kupujícímu dodáno.
  2. Prodávající je povinen dodávat zboží v množství vyžádaném zákazníkem a s množstevními odchylkami max. ±15% vůči objednanému množství. Bude-li kupujícímu dodáno zboží nad uvedenou množstevní odchylku, je kupující oprávněn zboží v části přesahující ujednanou odchylku při převzetí odmítnout.
  3. Cena za dodání zboží je v objednávce uvedena zvlášť a není tedy zahrnuta v kupní ceně. Kupující je informován o konkrétních nákladech na dodání jím objednávaného zboží v tzv. rekapitulaci objednávky. Dokončením a odesláním objednávky kupující vyjadřuje též svůj souhlas s cenou za dodání zboží.
  4. Neurčí-li prodávající v konkrétním případě (podle velikosti objednávky, historie objednávek kupujícího, atp.), že cenu balného neúčtuje, pak platí, že ke každé objednávce se přičítá cena za zálohovanou bedýnku ve výši 25,-Kč/bedýnka. V případě dodání objednávky ve více kartonových bedýnkách se cena zálohy násobí počtem bedýnek. Pokud kupující při převzetí zboží toto vyloží a bedýnku prodávajícímu obratem vrací, částka za zálohovanou bedýnku mu nebude účtována.
  5. Konečnou cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží a balného se kupující dozví při převzetí zboží z důvodu závislosti výsledné ceny na váze konkrétního dodaného zboží a (ne)účtování zálohovaných bedýnek (viz body 1. – 3. tohoto článku VOP).

 

a) při převzetí zboží – platí-li kupující v hotovosti či platební kartou osobě, která zboží doručila, či

b) prostřednictvím online platby – předem prostřednictvím debetní nebo kreditní karty přes online platební bránu

 1. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ o tom, že kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout, se nepoužije.
 2. V rekapitulaci objednávky má kupující, kterému byl prodávajícím zaslán/poskytnut slevový kód, možnost uplatnit slevu z ceny objednávky, a to ve výši slevy udělené mu prodávajícím a za předpokladu platného a včasného uplatnění slevy. Výše slevy, jakož i doba platnosti slevového kódu záleží na uvážení prodávajícího.
 3. Slevové kódy je nutné zadat před krokem „potvrzení objednávky“. Nelze uplatnit dodatečně po dokončení a potvrzení objednávky.
 4. Slevové kódy nelze kombinovat, tzn. lze uplatnit pouze jeden slevový kód na jednu objednávku.

4.2 Nedosažitelnost zboží 

 1. Kupující bere na vědomí, že čerstvé potravinové zboží je do skladů prodávajícího dováženo od odlišných místních farmářů a zahraničních dodavatelů a prodávající nemůže nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou jednotlivé dodávky podle kupní smlouvy postihnout.
 2. Pokud taková okolnost nastane a bude mít vliv na dodání objednaného zboží kupujícímu, je prodávající povinen informovat kupujícího prostřednictvím emailové zprávy, telefonicky, a/nebo jiným způsobem, a bude-li to možné, navrhne kupujícímu dodání alternativního zboží (zboží obdobného druhu) v původním ujednaném dodacím termínu.
 3. Nebude-li kupující s dodáním alternativního zboží a/nebo s cenou takového alternativního zboží souhlasit, jsou prodávající i kupující oprávněni od kupní smlouvy a/nebo její části odstoupit.
 4. Odstoupení bude provedeno písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce kupujícího či písemným oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních VOP. Kupující nemá v takovém případě vůči prodávajícímu žádné nároky.

4.3 Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území hlavního města Prahy a okolí na dodací adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Mimo uvedené území hlavního města Prahy a okolí zasílá prodávající kupujícím objednané zboží pomocí služby DPD.

 1. Kupující si ověří možnost dodání zboží na jeho dodací adresu, včetně osoby dodavatele (prodávající či přepravní služba DPD), vyplněním PSČ při vytváření objednávky, nebo při registraci a založení uživatelského účtu na webových stránkách prodávajícího.
 2. Prodávající je oprávněn z objednávky kupujícího s místem dodání mimo území hlavního města Prahy a okolí vyřadit zboží, které pro svůj charakter není vhodné přepravovat pomocí služby DPD, a v tomto rozsahu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy a/nebo od kupní smlouvy s opakovaným plněním částečně odstoupit, a to bez náhrady. O takovém částečném odstoupení prodávající informuje kupujícího prostřednictvím kontaktů z objednávky kupujícího. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí.  
 3. Zboží v podobě potravin je prodávajícím dodáváno v kartonových boxech (v textu VOP jen „bedýnka“). Prodávající nabízí k prodeji buď jím sestavené bedýnky (kupující vybere typ nabízené bedýnky, v níž bude kombinováno zboží v podobě ovoce a/nebo zeleniny dle uvážení prodávajícího a o hmotnosti uvedené k tomuto typu bedýnky) nebo bedýnky, jejichž obsah si určí sám kupující ze sortimentu zboží nabízeného prodávajícím. Do jedné bedýnky lze umístit zboží o celkové maximální hmotnosti 12 kg včetně.
 4. Kupující je povinen zajistit převzetí (a při platbě v místě dodání zboží též placení kupní ceny) objednaného zboží sám či prostřednictvím jiné osoby, a to vždy v časovém intervalu určeném v objednávce. Pokud by bylo nezbytné časový interval dodání zboží měnit, informuje prodávající kupujícího předem prostřednictvím emailové zprávy, telefonicky, a/nebo jiným způsobem.
 5. Nezajistí-li kupující převzetí zboží v časovém intervalu určeném v objednávce, popřípadě v později ujednaném termínu mezi smluvními stranami, je prodávající oprávněn zboží předat osobě na dodací adrese, která je ochotna zboží pro kupujícího převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost žádných osob, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o náhradním termínu doručení zboží (se zřetelem na to, že čerstvé potravinové zboží se rychle kazí a bude-li náhradní doručení realizováno opožděně, neručí prodávající za 100% čerstvost potravin).
 6. Při náhradním doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu původního neúspěšného dodání zboží, jakož i cenu náhradního doručení zboží. Kupující neplatí cenu náhradního doručení zboží tehdy, bylo-li náhradní doručování způsobeno zaviněním prodávajícího.
 7. V případě osobního odběru zboží kupujícím u prodávajícího, je kupující povinen si zboží (bedýnku) vyzvednout v den a čas určený v objednávce. Kupující musí brát zřetel na to, že čerstvé potravinové zboží se rychle kazí a dojde-li na jeho straně k pozdnímu odběru zboží, neručí prodávající za 100% čerstvost potravin.
 8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v případě jeho převzetí v termínu ujednaném v objednávce. Při neúspěšném pokusu o dodání zboží kupujícímu v termínu, kdy mělo podle objednávky dojít k dodání zboží, ale kupující nezajistil a/nebo odmítl jeho převzetí (v případě osobního odběru jeho vyzvednutí) přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci tímto okamžikem.
 9. Prodávající koná veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícím dodáno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické, přírodní a/nebo jiné překážky, které mohou ujednaný čas dodání zboží ohrozit. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a operativně vyřeší možnosti dodání zboží. Za opožděné dodání způsobené třetí stranou, kterou prodávající nemůže ovlivnit nenese žádnou odpovědnost.

5. Registrace na webových stránkách, uživatelský účet 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nabízeného prodávajícím ke koupi (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího umožňuje uzavření kupní smlouvy i bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu vedenému u prodávajícího pod přihlašovací emailovou adresou registrovanou kupujícím je zabezpečen heslem, které bude po dokončené registraci kupujícího zasláno na jím zadanou (registrovanou) přihlašovací emailovou adresu. Kupující může po přihlášení ke svému uživatelskému účtu přístupové heslo měnit. Zapomene-li kupující své heslo, nové získá za pomoci funkce “Nemůžete si vzpomenout na heslo?”
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující nese odpovědnost za užití jeho uživatelského účtu, zejména pak za objednání zboží, jakož i případné uzavření kupní smlouvy prostřednictvím jeho uživatelského účtu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit registraci kupujícího a zrušit jeho uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně ustanovení VOP (zejména povinnosti převzít objednané zboží a/nebo povinnosti zaplatit kupní cenu zboží či její část, povinnosti stvrdit učiněnou objednávku k žádosti prodávajícího, atp..).
 6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. 

6.  Záruka 100% kvality a vady zboží 

 1. Bio kvalitu nabízeného čerstvého potravinového zboží prokazuje prodávající platným bio certifikátem.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem o ochraně spotřebitele) a těmito VOP. Nejsou-li VOP v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, mají VOP přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
 3. Při převzetí zboží od prodávajícího či přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží vč. neporušenosti obalu zboží, jde-li o balené zboží, a v případě jakýchkoliv závad tyto závady okamžitě oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení zboží a/nebo porušení obalu svědčícího o poškození zboží nemusí kupující zboží od prodávajícího či přepravce převzít.
 4. Kupující uplatňuje u prodávajícího práva z vadného plnění na kontaktní adrese prodávajícího uvedené v závěrečných ustanoveních VOP.
 5. V případě shledání poškození potravinového zboží, dodání menšího množství zboží než kupující zaplatil, a/nebo shledá-li kupující na dodaném potravinovém zboží jiné vady, přičemž kupující nevyužil možnosti vrátit zboží bezprostředně při jeho převzetí, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího obratem též telefonicky či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webových stránkách prodávajícího, nejpozději do 12 (dvanácti) hodin od převzetí zboží. Na adresu elektronické pošty prodávajícího je kupující povinen v téže lhůtě zaslat vždy popis a fotodokumentaci jím shledané vady zboží. Pakliže nebude kupujícím dodržen v tomto odstavci jmenovaný postup při reklamaci a prodávajícímu nebude zaslána bezprostřední fotodokumentace shledané vady potravinového zboží, neuzná prodávající s ohledem na charakter zboží jakékoliv pozdější reklamace kupujícího jako oprávněné.
 6. Oprávněné a uznané reklamace, tj. reklamace činěné v souladu s OZ a těmito VOP, vyřizuje prodávající podle své volby buď dodáním nového (ev. chybějícího) zboží v termínu ujednaném s kupujícím a/nebo vrácením peněz za vadné zboží.

7. Internetová stránka

7.1 Internetové spojení 

 1. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet a/nebo webové stránky prodávajícího nemusí být dostupné rovněž z důvodu přerušení či chybného internetového připojení na straně kupujícího, a že prodávající neručí za takové nedostatky na straně kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na jeho webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace webových stránek. Takové omezení je však bez vlivu na již uzavřené kupní smlouvy a jejich splnění.

7.2  Informace o webových stránkách prodávajícího 

 1. Na webových stránkách prodávající uvádí informace o zboží, zejména popis charakteru či možnosti použití zboží, které kupujícímu usnadní či přiblíží přípravu a konzumaci zboží, jedná-li se o zboží určené ke konzumaci, či možnosti využití zboží, nejedná-li se o zboží určené ke konzumaci. Veškerá obrazová prezentace zboží týkající se čerstvých potravin, možností jejich úpravy či způsobu konzumace, umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru.
 2. Kupující je oprávněn sdělovat prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího umístěných na webových stránkách nápady a tipy k nabízenému zboží. 

7.3  Ochrana duševního vlastnictví 

 1. Obsah webové stránky prodávajícího zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající právní ochrany jsou výlučným vlastnictvím prodávajícího a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 2. Použití obsahu webové stránky prodávajícího nebo jejich částí třetími osobami je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 3. Každý, kdo navštíví Internetovou stránku je uživatelem této Internetové stránky (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti MyFoodMarket ani práva ostatních Uživatelů.
 4. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
  1. užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;
  2. zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoliv způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;
  3. zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti MyFoodMarket do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;
  4. zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;
  5. využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  6. zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  7. vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

7.4 Zneužití internetového obchodu

Zneužití Internetového obchodu je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

 1. šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoliv další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
 2. šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti MyFoodMarket;
 3. získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 4. narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;
 5. porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 6. narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;
 7. tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
 8. Společnost MyFoodMarket je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Internetového obchodu způsobil společnosti MyFoodMarket škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti MyFoodMarket nebo škoda, kterou vůči společnosti MyFoodMarket uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Internetového obchodu Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Internetového obchodu vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti MyFoodMarket za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Internetového obchodu Uživatelem.

8.  Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé výsledné kupní ceny zboží.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu
  § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem realizace Kupní smlouvy bude společnost MyFoodMarket zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Podmínkách ochrany osobních údajů.

10.  Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé, aplikují se místo něho taková ustanovení příslušných právních předpisů, jejichž smysl se takovému neplatnému, neúčinnému a/nebo zdánlivému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností a/nebo zdánlivostí předmětného ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. VOP se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
 4. V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.
 5. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, adresa pro vyřizování reklamací Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, adresa elektronické pošty info@freshbedynky.cz, telefonní spojení 00420 739 544 488.
 7. Jestliže společnost MyFoodMarket v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě takový postup nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti MyFoodMarket toto plnění vymáhat. Jestliže společnost MyFoodMarket promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.
 8. Společnost MyFoodMarket neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Společnost MyFoodMarket je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.
 9. Společnost MyFoodMarket není ve vztahu k Zákazníkovi vázaná žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 10. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Společnost MyFoodMarket je oprávněna prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit.
 11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. července 2018.